Oktober 2008

Het hebben van een groeps- en stichtingsbestuur zoals door scouting Nederland was voorgeschreven is niet meer noodzakelijk omdat Scouting Nederland een overeenkomst met de belastingdienst heeft gesloten. Hierdoor kan de huidige stichting worden ontbonden en kan een nieuwe vereniging worden opgericht. Al het bezit van de stichting wordt overgedragen aan de vereniging. 
Groot voordeel is dat we nu één bestuur nodig hebben met in ieder geval de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en een groepsbegeleider. De ouderavonden blijven wel behouden. De ouderavond wordt in de nieuwe vereniging als groepsraad gezien. De groepsraad stemt over het gevoerde beleid van de vereniging.

Lees meer

 

 

Het bestuur heeft inmiddels besloten om de stichting scouting Ursem op te heffen. 
Vanaf nu moet de tekst “ in liquidatie” achter de naam van de stichting worden gezet. 
Het huidige bestuur van de stichting heeft zichzelf tot vereffenaar van de stichting aangewezen. De penningmeester is aangewezen als de bewaarder van de boeken en bescheiden. Hij maakt ook de slotbalans op en onderhoudt de contacten met de bank, gemeente, notaris en scouting Nederland. 
Het batig saldo op de rekening-courant zal bestemd zijn voor de nog op te richten Vereniging Scouting Ursem.

 

In 2005 heeft Scouting Nederland (SN) het Huishoudelijk Reglement (HHR) veranderd. Op dat moment ontstond de behoefte naar onderzoek omtrent aansprakelijkheid van kaderleden. In 2005 is dit onderzoek gehouden en in 2006 heeft dit geleid tot het volgende advies: 

Omvorming van de bestaande stichting naar een beheerstichting. 
Het omvormen van de thans in informele zin bestaande groepsvereniging tot een formeel bestaande groepsvereniging.

Doel is:

 • Verbetering rondom structuur van aansprakelijkheid van kaderleden
  Een stichting mag formeel geen leden hebben. Onbewust vormde de scoutinggroepen (conform de rechtspraak) reeds een informele 
  vereniging met al haar plichten.

 • Verbetering van democratie
  Dit doordat de leden + ouders + kaderleden zitting gaan nemen in de Groepsraad. Deze moet volgens SN minimaal 2 keer per jaar
  vergaderen en vormt feitelijk de ALV. Tijdens de ALV worden de beslissingen van het bestuur ter stemming gebracht. Ook is het de
  Groepsraad die zowel het Groepsbestuur alsmede ook het Stichtingsbestuur benoemd en ontslaat.

 • De Groepsraad moet bestaat uit tenminste 1 ouder per speltak. Vanaf 17 jaar hebben leden zelf stemrecht. Kinderen tot en met 18
  mogen zichzelf door een ouder laten vertegenwoordigen.

 • Uit de Groepsraad wordt het verenigingsbestuur gekozen. Dit verenigingsbestuur bestaat minimaal uit 4 en maximaal uit 7 personen
  en is verantwoordelijk voor het scoutingbeleid. Dankzij de vrijstelling op de overdrachtbelasting is het hebben van alleen een
  verenigingsbestuur voldoende.

 • Het oprichten van een beheerstichting is niet meer noodzakelijk.

Meer over dit onderwerp kun je vinden op de scoutingsite nadat je bent ingelogd.